سال جهانی ارزن اسکناس و تمبر ایران
یلدا اسکناس و تمبر ایران
شهرهای خلاق اسکناس و تمبر ایران
اموزش و پرورش اصفهان اسکناس و تمبر ایران